В новините
 
04.12.2010 15:36   Новината е видяна 16237 пъти
Дневен ред за предстоящото заседание на Общински съвет - Бургас

1.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектопредложение за финансиране на Проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика.
 
2.Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет „Евроинтеграция и екология” Община Бургас
относно: Даване на съгласие на Община Бургас за кандидатстване по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма, Операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура и осигуряване на финансов принос.
 
3.Докладна записка от Атанаска Николова – зам.-кмет „Евроинтеграция и екология” Община Бургас
относно: Даване на съгласие за подаване на проектно предложение "Изграждане и функциониране на областни информационни центрове" по Оперативна програма "Техническа помощ", с Управляващ орган Министерски съвет.
 
4.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Даване на съгласие за процедиране на ПУП- Парцеларен план за трасе на обект " Свързващ електропровод Въздушна линия 110 kV от подстанция "Енерджи 5" 20/110 kV в поземлен имот №000236, землище с. Дрянковец, Община Айтос, преминаващо през територията на Община Бургас и предварително съгласие за промяна предназначението части от имоти за проектиране на стъпки на носещи конструкции (ЖР стълбове).
 
5.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно:Актуализация на бюджета за 2010 г.
 
6.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас на 19.03. 2003 г . с последващи изменения и допълнения.
 
7.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бурга
относно: Определяне размера на местните такси и цени на услуги и права предоставени от Община Бургас, на базисните наемни цени и на размерите на такса битови отпадъци за 2011 г.
 
8.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет - Бургас по т.8, Протокол № 30/21.01.2010 г.
 
9.Докладна записка от Семир Хусеин Абумелих – Председател на Комисията за разглеждане предложения проект на Наредба запреместваемите обекти и рекламната и информационна дейност натериторията на Община Бургас
относно: Приемане на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас.
 
10.Докладна записка от Семир Хусеин Абумелих – Председател на Комисията за разглеждане предложения проект на Наредба запреместваемите обекти и рекламната и информационна дейност натериторията на Община Бургас
относно: Приемане на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас.
 
11.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно:Приемане на планове за одитна дейност на Дирекция "Вътрешен одит" - стратегически план за периода 2011 - 2013 год. и годишен план за 2011 год.
 
12.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Допълване на списъка от обекти по проекта за Саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност към Фонд "Енергийна ефективност".
 
13.Докладна записка от групата общински съветници на ПП „АТАКА”
относно: Постепенно преоборудване на детските заведения на територията на Община Бургас с електроуреди от висок клас на енергийна ефективност.
 
14.Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП „АТАКА”
относно: Удостояване със званието "Почетен гражданин на гр. Бургас" на Стоян Йорданов Памуков.
 
15.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Увеличаване на капацитета на Кризисен център за помощ и подкрепа на жертви на насилие, финансиран като държавно делегирана дейност.
 
16.Докладна записка от инж.Диян Славов - Общински съветник и Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично - частно партньорство
относно: Изменение на чл.7, т.8 и т.9 от Правилника за дейността на Агенция за приватизация и публично - частно партньорство - гр.Бургас.
 
17.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Създаване на Общинско предприятие „Чистота еко”.
 
18.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Структурни промени в "Други дейности по културата"- Обособяване на нова структура "Културен център Морско казино с открита естрада"Охлюва".
 
19.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно:Предложения за годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2011 година в 27 - те читалища на територията на Община Бургас съгласно изменение и допълнение на Закона за Народните читалища обнародван в бр.42 от ДВ от 05.06.2009 г.
 
20.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Приемане на решение за отправяне на искане за предоставяне в собственост от страна на държавата на имот - държавна собственост находящ се в гр. Бургас.
 
21.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно:Промяна статута на имот в к-с "Зорница" бл.46, актуван с Акт № 4487/22.04.2008 г. за публична държавна собственост, предоставен за управление на Министерството на образованието, младежта и науката за нуждите на ПГСИ "П.ПЕНЕВ" - Бургас, от държавна в общинска собственост.
 
22.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Отдаване под наем на части от имот частна общинска собственост, намираща се в поземлен имот с идентификатор 07079.820.255, представляващ незастроен имот за спортен обект, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
 
23.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно:Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
 
24.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно:Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно надаване.
 
25.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Определяне на оценка на земя, находяща се в кв. Банево, гр.Бургас на физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007г.).
 
26.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XIX-391, в квартал 30 по плана на с.Рудник - с.Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината.
 
27.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в ПИ с идентификатор 07079.830.70 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ I-общ. в кв.15 по плана на кв.Крайморие, гр. Бургас, чрез изкупуване на общинската идеална част.
 
28.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и „Владвик” ООД ,в УПИ VI-586, кв.13, по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част.
 
29.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и Георги Желязков Гочев, в УПИ XLIX-69, кв. 6, по плана на в.з."Боровете", кв.Банево, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част.
 
30.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор по КК 07079.820.794 (УПИ III - 610, кв. 50 по плана на кв. Сарафово), гр. Бургас, на лица придобили право на строеж, върху държавна земя до 13 юли 1991 г.
 
31.Докладна записка от инж. Диян Славов - Общински съветник и Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично - частно партньорство
относно: Определяне на нова начална тръжна цена за продажба на общински имот: Обособен обект - почивна база (собственост на "Благоустройствени строежи" ЕООД), находяща се в лесопарк "Росенец", гр. Бургас съгласно чл.3, ал3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите.
 
32.Докладна записка от инж. Диян Славов - Общински съветник и Председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и публично - частно партньорство
относно: Приемане на начална тръжна цена на общински имот: Магазин, ул."Фердинандова" №49, гр. Бургас съгласно чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите.
 
33.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно:Одобрява Подробен устройствен план  - План за улична регулация на Промишлена зона "Юг" - гр.Бургас, в участъка от кръстовището на ул."Захари Стоянов" до ПИ пл.№ 101.
 
34.Докладна записка от общински съветници от ПП „ГЕРБ”
относно: Проектиране на път в ПЗ „Север” гр. Бургас.
 
35.Докладна записка от общински съветници от ПП „ГЕРБ”
относно: Отреждане на терен за проектиране и изграждане картинг писта в гр. Бургас.
 
36. Докладна записка от Красимир Стойчев – заместник-кмет на Община Бургас
относно: Приемане на схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за кратковременно паркиране.
 
37.Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас
относно: Провеждане на турнири по свободна и класическа борба за мъже и жени "Дан Колов" и "Никола Петков" на 25-27.02.2011 г. в спортна зала "Младост" гр. Бургас и "Държавно лично първенство по класическа борба-кадети" на 27 - 28.01.2011 г. в спортна зала "Никола Станчев" гр. Бургас.
 
38.Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП „ГЕРБ”
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ от 2000 лева на Георги Димитров Огнянов - петкратен републикански шампион по джудо и многократен шампион по самбо.
 
39.Докладна записка от Магдалена Събева Миткова – общински съветник от групата на БСП
относно: Предвиждане на финансови средства в Бюджет 2011 за възстановяване на автоспирка и подслон на пътници № 1 – Каптаж по автолиния № 32.
 
40.Докладна записка от Гинка Дянкова – общински съветник в Общински съвет-Бургас
относно: Саниране на сградата на детска градина „Ракета” в с. Твърдица, Община Бургас.
 
41.Докладна записка от група общински съветници „Независими”
относно: Възстановяване на осветлението на подлеза между ж.к. „Зорница” и ж.к. „Изгрев”.
 
42.Докладна записка от Ваклин Стойновски - общински съветник в Общински съвет гр. Бургас
относно: Ревизиране на сделка между Община Бургас и Валери Симеонов, представляваща прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в имот, представляващ УПИ VI в кв. 7 по плана на к/с "Зорница" гр. Бургас, чрез продажба на общинска идеална част от имота.
 
43.Питания
 

Ключови думи: Докладна записка, Димитър Николов, кмет, Община Бургас, Евроинтеграция, екология,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |