В новините
 
07.05.2009 12:01   Новината е видяна 4257 пъти
ЕП не прие компромиса по пакета за електронните комуникации
Достъпът до интернет на даден потребител не може да бъде ограничен без предварително съдебно решение, подчерта ЕП, който днес прие отново едно от измененията си към пакета от първото четене. Изменяйки по този начин текста на неформалния компромис, постигнат със Съвета, депутатите изпратиха целия пакет на помирителна процедура. По други въпроси обаче, като инвестиции в нова инфраструктура, права на потребителите, реформа на радиоспектъра и защита на личните данни, ЕП и Съвета са на едно мнение.

Днес европейските депутати измениха постигнатото на второ четене политическо споразумение със Съвета на министрите относно реформата на регулаторната рамка за електронни комуникации, включваща мобилни и фиксирани телефонни услуги, радиоразпръскване, безжичен и кабелен интернет. 

По този начин целият законодателен пакет за електронните комуникации ще бъде обект на помирителна процедура между двете институции през следващия парламентарен мандат.

Пакетът за електронните комуникации включва ревизия на регулаторната рамка за електронните комуникации (доклад на Catherine Trautmann, ПЕС, Франция), на директивата за правата на гражданите (доклад на Malcolm Harbour, ЕНД-ЕД, Великобритания) и за създаване на нов Орган на европейските регулатори на електронните съобщения (ОЕРЕС) (доклад на Pilar del Castillo Vera, ЕНП-ЕД, Испания).

Парламентът и Съветът са на една позиция относно правата на потребителите и създаването на ОЕРЕС, но в крайна сметка депутатите приеха изменения към компромиса по директивата за регулаторната рамка. Тъй като трите законодателни предложения са взаимосвързани, целият пакет отива на помирителна процедура.

Оставащият неразрешен въпрос: без ограничения на достъпа до услуги, ако няма предварително решение на съдебните власти

Парламентът отново въведе (с 407 гласа "за", 57 "против" и 171 "въздържали се") изменението към предложението от първото четене, в което се казва, че "не трябва да се налагат ограничения на основните права и свободи на крайните потребители без предварително решение на съдебните органи (...), освен когато е застрашена обществената сигурност".

Съветът на министрите отхвърли тази поправка на първо четене.

Засилени права на потребителите и универсални услуги (доклад на Malcolm Harbour)

Целта на предложените промени в директивата за универсалните услуги и правата на потребителите в електронните комуникации е да се повиши степента на защита на потребителите. От друга страна, предложеното ново законодателство осъвременява съществуващите разпоредби в съответствие с технологичния напредък и развитието на пазара в този бързо развиващ се икономически сектор.

Относно защитата на потребителите, проектодирективата задължава операторите да предоставят минимален пакет от услуги с определено качество, достъпен за всички крайни потребители на поносима цена. Тази "универсална услуга" включва правото на свързване към обществените комуникационни мрежи, които предоставят телефонни и факс услуги и пренос на данни с достатъчно качество, за да се осъществи ефективен достъп до интернет. Съществуващата дефиниция на ефективен интернет достъп с ограничение от 56 kbit/s ще бъде премахнато, за да се позволи развитието на широколентов достъп до интернет.

Потребителите трябва също да имат гарантиран достъп до безплатни номера за спешни случаи (общоевропейския 112 и различните национални номера), до поне една телефонна справочна услуга и до адекватно географско покритие на обществените платени телефони и други точки за достъп до телекомуникационни услуги. 

Правото на информация на потребителите е също значително засилено, за да се гарантира защитата на техните права и да се улесни изборът между различни доставчици на услуги.

По-ясни договори

Предложението за директива гарантира на потребителите правото да бъдат по-добре информирани (преди подписването на договор) за цените, тарифите и договорните клаузи и условия. Договорите трябва да съдържат информация относно това как се извършват безплатните обаждания за спешна помощ и как се определя местоположението на лицето, извършило обаждането, относно всякакви ограничения за достъп до определено съдържание или приложения, наложени от доставчика (например, ако обажданията под VOIP - voice over internet protocol, примерно Skype - са блокирани на мобилни телефони, които иначе дават възможност за достъп до интернет), продължителността на договора, качествените параметри на предлаганата услуга, приложимите цени и тарифи, различните форми за плащане, както и за евентуалните разходи при прекратяване на договора или прехвърляне на номера.

Тази информация трябва да бъде прозрачна, сравнима, подходяща и актуална, да бъде предоставена в ясна, разбираема и леснодостъпна форма. Потребителите имат право да получат от оператора копие на договора преди подписването му. Ако операторът наруши условията на сключения договор, потребителят има право да прекрати договора без никакви наказателни такси.

Номер 116 за изчезнали деца

Държавите членки трябва да популяризират "услуги със социална значимост", като специалните номера, започващи със 116, като номер 116000 за съобщаване на случаи на изчезнали деца.

Преносимост на номера за 1 ден, договори най-много за 24 месеца

Потребителите имат правото да запазят своя номер при смяна на оператора. Според новото законодателство, номерът трябва да бъде трансфериран възможно най-бързо, най-късно в срок от един работен ден след смяната на оператора.

Относно максималната продължителност на договорите, тя не трябва да превишава 24 месеца и на всички потребители трябва да бъде предоставена възможност за сключване на договор с продължителност от 12 месеца.

Ограничаване на достъпа

Ограниченията, наложени от доставчиците на услуги, за достъп или ползване на услуги и приложения, се регулират от националното законодателство, като настоящата директива не ги разрешава или забранява. Все пак се въвежда задължение за операторите да информират потребителите за съществуването на подобни ограничения.

Според директивата държавите членки трябва да зачитат в този контекст основните права и свободи на гражданите, включително правото на неприкосновеност на личния живот.

Крайните потребители имат правото да решават какво съдържание искат да получават и да изпращат, както и какви услуги, приложения, хардуер и софтуер искат да използват за тази цел, без това да нарушава целостта и сигурността на мрежите и услугите.

По-добра защита на неприкосновеността на личния живот в интернет 

Преработката на директивата от 2002 г. относно обработването на лични данни и защитата на неприкосновеността на личния живот в областта на електронните комуникации, която е следващият елемент от предложения законодателен пакет, цели да подобри сигурността и целостта на мрежите, да осигури по-добра защита на личните данни и да подобри мерките срещу спама и кибер атаките. Проектодирективата разширява обхвата на вече съществуващото хармонизиране на европейско ниво на обработката на личните данни, включвайки към него правото на неприкосновеност на личния живот и на личните данни, както и сигурността на информационните технологии.

Сигурност на мрежите и пробиви в сигурността

Според предложените правила, които ще се въведат за първи път в европейското законодателство, пробивите в сигурността, като например кражбата на списък с клиенти от интернет доставчик, трябва веднага да бъде съобщена на регулаторните органи. Потребителите трябва да бъдат уведомени за подобен пробив на техните лични данни и неприкосновеност на личния живот, ако сериозността на пробива прави подобно уведомяване необходимо. Доставчиците на услуги, които са доказали пред компетентните власти, че са взели всички необходими технически мерки за защита, няма да бъдат задължени да информират потребителите за пробива в техните лични данни.

В настоящия момент доставчиците на услуги вече са задължени да вземат необходимите мерки за намаляване на риска от нарушаване на сигурността. Депутатите вкараха в предложението разпоредби за установяване на предсказуеми слабости в системите, както и че достъп до личните данни може да има само упълномощен персонал. Личните данни не могат да бъдат съхранявани без предварителното съгласие на засегнатите лица.

Защита срещу спам и кибер атаки

Директивата засилва също защитата срещу спам. Така обработването на личните данни от операторите трябва да става със съгласието на потребителя, също както и инсталирането на "cookies" на компютрите на потребителите. Търговските съобщения (включително промоции, цени и подаръци) по телефон или чрез електронните мрежи трябва да бъдат подписани (когато това е осъществимо) и разпознаваеми, давайки адрес, на който потребителите да могат да заявят, че не искат да получават повече подобни съобщения.

Защитата срещу вируси, троянски коне или "шпионски програми за наблюдение" (или на английски spyware), също ще бъде подобрена. Тези програми са вече забранени, независимо дали са свалени по невнимание или са доставени и инсталирани в софтуер, разпространяван на други външни носители, като компактдискове, CD-ROM дискове или USB устройства.

Комисията и националните регулатори ще си сътрудничат за пазарната регулация (доклад на Catherine Trautmann)

ЕП и Съвета са съгласни, че националните регулатори трябва да се консултират с Европейската комисия и новосъздадения Орган на европейските регулатори на електронните съобщения (ОЕРЕС), преди да вземат регулаторни решения.

Националните регулаторни власти трябва да "отчитат в максимална степен" приетите от ОЕРЕС становища и общи позиции, както и позициите на Комисията (ако тя смята, че предвижданите мерки ще създадат пречки пред Общия пазар), когато приемат своите собствени решения за националните пазари.

В случай на решение, което би създало пречки пред Общия пазар, националният регулатор трябва да работи в тясно взаимодействие с Комисията и ОЕРЕС "за установяване на видовете инструменти и корективни мерки", които са най-подходящи за конкретната ситуация.

Функционалното разделяне като крайна мярка 

Докладът на Catherine Trautmann дава правото на националните регулатори да изискват "като извънредна мярка" от даден вертикално интегриран оператор да отдели инфраструктурата на мрежата от своите стопански структури, които предлагат услуги, използвайки въпросната инфраструктура - регулаторен инструмент, известен като "функционално разделяне". Тази мярка се приема с цел да се гарантира, че всички предприятия имат достъп до мрежата при еднакви условия.

Разпределение на радиочестотите при преминаване към дигитална технология

Законодателното предложение цели също да подобри сътрудничеството, стратегическото планиране и хармонизирането на използването на радиочестотния спектър между държавите членки. За тази цел Комисията трябва да подготви законодателно предложение за многогодишни законодателни програми за политика в областта на радиочестотния спектър. 

Според ЕП честотният спектър трябва да бъде по-добре координиран и хармонизиран на ниво ЕС, за да могат потребителите да се възползват от новите електронни услуги, като например широколентов достъп до интернет или мобилна телевизия. 

Технологична неутралност

Депутатите подкрепиха въвеждането на технологичната неутралност и неутралността на услугите като задължителен принцип, според който всяка една честотна лента може да бъде използвана за всякакви приложения и технологии.

Това ще позволи преминаването на честоти, които в момента се използват например за радиопредавания, към предлагане на безжични широколентови услуги за в бъдеще.

Радиочестотите, които са собственост на държавите членки, са в основата на модерните безжични услуги, от радиоизлъчването и мобилната телевизия, през мобилните комуникации и широколентовия интернет, до сателитните навигационни системи и въздушния контрол. При предстоящото преминаване от аналогова към дигитална технология, която използва по-малко честоти, ще се освободи голямо количество честоти. 
Ключови думи: електронни комуникации, мобилни, фиксирани телефонни услуги, радиоразпръскване, безжичен и кабелен интернет,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |