В новините
 
12.12.2008 22:11   Новината е видяна 2766 пъти
Позиция на Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес

Относно: Проект на разпределение на свободни квоти в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) за периода 2008-2012 и проведено обсъждане на 10.12.2008г., в Междуведомствената работна група към МОСВ с участие на браншови съюзи, членуващи в БСК 

Забавената подготовка на проекта за разпределение, необходимостта от неговото приемане от МС и внасяне в ЕК до 19.12.2008г. не дава пълна възможност за задълбочен анализ, внасяне на корекции и недопускане дискриминация на отделни сектори и инсталации.
 
В същото време, възприемането на верифицираните емисии от 2007г. като основа за разпределение и прилагане на общ корекционен коефициент на намаление по отделни инсталации създава възможност за постигане на прозрачно и относително справедливо разпределение.
 
За ограничен брой инсталации, въведени или с предстоящ старт на експлоатация в периода от края на 2007 до средата на 2009г., следва да бъдат възприети прогнозни данни за годишни емисии, основани на секторни еталонни показатели, отразяващи т.н. „най-добри достъпни техники” (BAT benchmarks).
 
Инсталации, достигнали емисионните нива, характерни за най-добрите налични технологии, не следва да бъдат подлагани на допълнителни ограничения на емисиите.
 
За определени инсталации, при които са налице значителни отклонения спрямо приложения общ коефициент на намаление, следва да бъдат внесени корекции за сметка на неговото минимално необходимо общо завишаване и/или за сметка на освободени квоти по т. 6.
 
При необходимост, следва да бъдат преразгледани и намалени разпределените квоти за големи горивни инсталации, за които са договорени преходни периоди и крайни срокове за преустановяване на дейността, ограничения за годишно натоварване на мощностите и които все още не са стартирали обновяване за достигане на емисионните ограничения за серни и азотни окиси и прах в рамките на периода до 2012г.
 
Общата редукция на квоти за сектор електропроизводство - годишно с около 851 хил. тона, за сметка на т.н. индиректно въздействие на одобрени проекти за съвместно изпълнение по Протокола от Киото, следва да бъде намалена. Необходимо е да бъде въведена съответна корекция, отразяваща средно годишния дял на ел. енергията, произведена чрез изгаряне на въглища спрямо останалите източници - големи ВЕЦ, АЕЦ, ВЕИ, или чрез прилагане на общ показател за въглероден интензитет на електропроизводството (СО2 т / MWh) в периода 2008-2012. За основа следва да бъде използван приетият от МС през м. ноември, т.г. Проект на Енергийна стратегия на Р. България до 2020г.
 
С цел недопускане на т.н. „двойно отчитане” следва да се осигури прозрачност при намаляване на квотите по отделни инсталации (а не като общо намаление), за сметка на т.н. директно въздействие на одобрени проекти за съвместно изпълнение по Протокола от Киото (средногодишно общо около 326 хил., т).
 
Разпределението на резерва за нови инсталации следва да се основава на предварително дефинирани принципи и процедури за разпределение чрез приемане на постановление на МС или Наредба, издадена от министрите от съответните компетентни държавни органи в съответствие със Закона за опазване на околната среда. При разпределение на резерва следва да бъдат определени единични лимити с таван не повече от 10% от резерва за отделни нови участници, вкл. за инсталации, които към момента нямат издадени съответни разрешителни.
 
БСК е готова да съдейства за постигане прозрачно и справедливо разпределение на основата на предложенията на браншовите съюзи представляващи предприятия – участници в ЕСТЕ.

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |