В новините
 
19.01.2008 15:31   Новината е видяна 5212 пъти
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ КАЛОТИНА - СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ОРИЗОВО - СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА - ЯМБОЛ - КАРНОБАТ - БУРГАС" - ОБНОВЯВАНЕ

РЕШЕНИЕ № 1043 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ "КАЛОТИНА - СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ (СЕВЕРНА ДЪГА) - ОРИЗОВО - СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА - ЯМБОЛ - КАРНОБАТ - БУРГАС" - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Обн. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.23 от 18 Март 2005г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г.
На основание чл. 4, т. 6, чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от Закона за концесиите във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, т. 2, чл. 13 и чл. 16, ал. 4 от Закона за пътищата и § 3б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Предоставя концесия с предмет особено право на ползване върху обект - изключителна държавна собственост, представляващ републикански път "Калотина - Софийски околовръстен път (Северна дъга) - Оризово - Стара Загора - Нова Загора - Ямбол - Карнобат - Бургас, наричан по-нататък "Автомагистрала "Тракия", включващо:

1.1. Изграждане чрез реконструкция, експлоатация и поддържане със средства на концесионера на следните пътни участъци, изградени от концедента:

1.1.1. Софийски околовръстен път (СОП) - Северна дъга от км 24+381 до км 35+050, индивидуализиран с координати на точките по чупките на границата му в координатна система "1970 г." съгласно парцеларен план - приложение № 1 - неразделна част от концесионния договор.

1.1.2. София - Оризово от км 0+000 (идентичен с км 35+050 от СОП) до км 171+ 360, индивидуализиран с координати на точките по чупките на границата му в координатна система "1970 г." съгласно парцеларен план - приложение № 2 - неразделна част от концесионния договор.

1.2. Експлоатация и поддържане със средства на концесионера на следните пътни участъци, които ще бъдат изградени от концедента с негови средства:

1.2.1. Оризово - Стара Загора от км 171+ 360 до км 210 + 100, индивидуализиран с координати на точките по чупките на границата му в координатна система "1970 г." съгласно парцеларен план - приложение № 3 - неразделна част от концесионния договор.

1.2.2. Карнобат - Бургас от км 325+ 250 до км 360+ 568, индивидуализиран с координати на точките по чупките на границата му в координатна система "1970 г." съгласно парцеларен план - приложение № 4 - неразделна част от концесионния договор.

1.3. Изграждане чрез строителство, експлоатация и поддържане със средства на концесионера на следните нови пътни участъци:

1.3.1. Софийски околовръстен път - Северна дъга от км 1+889 до км 24+ 381, индивидуализиран с координати на точките по чупките на границата му в координатна система "1970 г." съгласно парцеларен план - приложение № 5 - неразделна част от концесионния договор.

1.3.2. Стара Загора - Нова Загора от км 210+ 100 до км 241 + 900, индивидуализиран с координати на точките по чупките на границата му в координатна система "1970 г." съгласно парцеларен план - приложение № 6 - неразделна част от концесионния договор.

1.3.3. Нова Загора - Ямбол от км 241 + 900 до км 277+ 597, индивидуализиран с координати на точките по чупките на границата му в координатна система "1970 г." съгласно парцеларен план - приложение № 7 - неразделна част от концесионния договор.

1.3.4. Ямбол - Карнобат от км 277+ 597 до км 325+ 280, индивидуализиран с координати на точките по чупките на границата му в координатна система "1970 г." съгласно парцеларен план - приложение № 8 - неразделна част от концесионния договор.

1.3.5. Калотина - София от км 0+000 до км 48+ 100, индивидуализиран с координати на характерните точки на оста на трасето на пътя в координатна система "1970 г." съгласно приложение № 9 - неразделна част от концесионния договор.

2. Концесията за обекта по т. 1 включва и:

2.1. Бази за управление и поддържане на Автомагистрала "Тракия" и пътните връзки към тях - публична държавна собственост, съществуващи и които ще бъдат изградени със средства на концесионера - пътни принадлежности по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 3 и § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата.

2.2. Крайпътни обслужващи комплекси и пътните връзки към тях - публична държавна собственост, които ще бъдат изградени със средства на концесионера - принадлежности на обекта на концесия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за концесиите.

3. Концесионната територия на Автомагистрала "Тракия" включва:

3.1. Площите на пътните участъци по т. 1.1 и 1.2 с техните основни елементи: обхват, пътни принадлежности и пътни съоръжения.

3.2. Площите, предназначени за изграждане на новите пътни участъци по т. 1.3, с техните основни елементи: обхват, пътни принадлежности и пътни съоръжения.

3.3. Пътните съоръжения и пътните принадлежности извън обхвата на Автомагистрала "Тракия", включително базите за поддържане и управление на обекта на концесия.

3.4. Площите, определени с техническата документация на обекта на концесия - неразделна част от концесионния договор (подробни устройствени планове и инвестиционни проекти) за изграждане на крайпътните обслужващи комплекси по т. 2.2.

4. Определя срок на концесията 35 години считано от датата на влизане в сила на концесионния договор.

4.1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., в сила от 15.03.2005 г.) Концесионният договор влиза в сила на датата, на която кумулативно са изпълнени следните условия:

4.1.1. влизане в сила на положително решение на Комисията за защита на конкуренцията по преписка № КЗК - 344/2004 г.;

4.1.2. получаване на безусловно становище на ЕВРОСТАТ, че инвестициите по т. 7.2.3 се отразяват по баланса на концесионера и не се включват при измерване на дефицита на консолидираното правителство;

4.1.3. получаване на писмено съгласие на Европейската инвестиционна банка съгласно Финансов договор FI No 20.680 активите на новоизградените участъци Лот 1 "Оризово - Стара Загора" и Лот 5 "Карнобат - Бургас" да бъдат включени в обекта на концесията при сключването на концесионния договор.

4.2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) В срок 120 календарни дни от влизането в сила на концесионния договор концесионерът е длъжен да изпълни следните условия:

4.2.1. Да представи банковата гаранция по т. 8.1, и

4.2.2. Да представи доказателства за осигурено финансиране на изграждането и реконструкцията на участъците от София до Бургас.

4.3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Ако условията по т. 4.2 не бъдат изпълнени, концесионният договор се прекратява по право на датата на изтичане на 120 календарни дни, без нито една от страните да дължи предизвестие или да е задължена по друг начин към другата страна.

5. Определя за концесионер на основание § 3б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите "Магистрала Тракия" - АД.

6. Определя следните условия, при които да се осъществява концесията:

6.1. Начален срок за упражняване на концесията:

6.1.1. За участъците по т. 1.1 - след изпълнение на условията по т. 4.2.

6.1.2. За участъците по т. 1.2 - след изграждането им от концедента в съответствие с концесионния договор.

6.1.3. За участъците по т. 1.3 - датата на предаване на площите, предназначени за изграждането им, от концедента на концесионера в съответствие с концесионния договор.

6.1.4. За принадлежностите по т. 2 - датата на предаване на площите, предназначени за изграждането им, от концедента на концесионера в съответствие с концесионния договор.

6.2. Изграждането, поддържането и експлоатацията на обекта на концесия по т. 1 се извършва със средства на концесионера при условия и по ред, определени в концесионния договор. Средствата на концесионера включват собствени средства и средства, предоставени от финансови институции.

6.3. Отчуждаването или придобиването по друг начин на имоти - частна собственост, засегнати от предвижданията на влезли в сила (настоящи и бъдещи) подробни устройствени планове, в т. ч. парцеларни планове, определящи концесионната територия по т. 2, се извършва от концедента за негова сметка.

6.4. Обектът на концесия е предназначен за обичайното ползване по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата при ограниченията на чл. 55 от Закона за движението по пътищата.

6.5. За преминаване през Автомагистрала "Тракия" на допустимите от Закона за движението по пътищата пътни превозни средства концесионерът в съответствие с чл. 16, ал. 5 от Закона за пътищата събира такси за изминато разстояние по чл. 10, ал. 3 от същия закон, наричани по-нататък "ТОЛ такси", при спазване на следните условия:

6.5.1. Размерът на ТОЛ таксите се определя с тарифата по чл. 10, ал. 7 от Закона за пътищата.

6.5.2. В съответствие с концесионния договор концесионерът изгражда, експлоатира и поддържа:

6.5.2.1. система за събиране на ТОЛ такси, наричана по-нататък "ТОЛ система";

6.5.2.2. система за управление и контрол на трафика, и

6.5.2.3. други системи, свързани с експлоатацията на Автомагистрала "Тракия".

6.5.3. (Нова - ДВ, бр. 15 от 2005 г.) За пътните превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 т (категория № 3 съгласно чл. 149, ал. 1, т. 3, буква "в" от Закона за движението по пътищата), концесионерът не събира ТОЛ такси. За преминалите през Автомагистрала "Тракия" пътни превозни средства от тази категория концедентът извършва заместващи плащания към концесионера. Заместващите плащания се дължат само за участъци, за които се събира ТОЛ такса за останалите пътни превозни средства.

6.5.4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., в сила от 15.03.2005 г.) Размерът на заместващите плащания по т. 6.5.3 се предвижда като целева субсидия в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството със Закона за държавния бюджет за съответната година.

6.6. За извършване на дейности от специално ползване на пътя по смисъла на Закона за пътищата, с изключение на дейностите по изграждане и експлоатация на крайпътни обслужващи комплекси по т. 2.2, концесионерът събира такси за специално ползване в размери, определени с тарифата по чл. 10, ал. 7 от Закона за пътищата.

6.7. Таксите по т. 6.5 и 6.6 се събират от концесионера при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 10, ал. 7 от Закона за пътищата.

6.7.1. Началният срок за събиране на таксите от концесионера е:

6.7.1.1. за ТОЛ таксите - датата, определена в концесионния договор;

6.7.1.2. за таксите за специално ползване - 1 януари на годината, следваща годината на подписване на концесионния договор.

6.7.2. Таксите стават собственост на концесионера от датата на тяхното събиране.

6.8. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2005 г.) Постъпленията от ТОЛ таксите, от таксите за специално ползване, заместващите плащания по т. 6.5.3, приходите от дейността на крайпътните обслужващи комплекси по т. 2.2, построени от концесионера с негови средства и другите приходи от услуги, извършвани на концесионната територия по т. 3, се разходват от концесионера при условия и по ред, определени в концесионния договор, за осъществяване на дейностите по концесията - приоритетно, както и за обслужване на дълга, за плащане на дивиденти и на други плащания, определени с това решение и с концесионния договор.

6.9. При осъществяване на правата и задълженията си по концесията концесионерът ползва следните допълнителни облекчения по отношение на реда и начина на финансиране и управление на концесията, определени в съответствие с чл. 16 от Закона за пътищата:

6.9.1. От датата на влизане в сила на концесионния договор до въвеждане в експлоатация на ТОЛ системата за целия обект на концесия или за отделен участък от него концесионерът не заплаща концесионно възнаграждение.

6.9.2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., в сила от 15.03.2005 г.) След въвеждане в експлоатация на ТОЛ системата за целия обект на концесия или за отделен участък от него, ако в съответствие с отчетите доклади за съответната година приходите от таксите по т. 6.5 и 6.6, заместващите плащания по т. 6.5.3 от дейността на крайпътните обслужващи комплекси по т. 2.2 и другите приходи от услуги, извършвани на концесионната територия по т. 3 са по-малко от необходимите приходи за покриване разходите на концесионера по обслужване на привлечения капитал, необходим за изграждане, експлоатация и поддържане на обекта на концесия, недостигът се компенсира от концедента при условия и по ред, определени в концесионния договор.

6.9.3. Концесионерът има право да възлага осъществяването на отделни свои права и задължения по концесионния договор на подизпълнители за определен период, което не го освобождава от отговорността му за изпълнение на поетите от него задължения по концесионния договор.

6.9.4. При прекратяване на концесионния договор концесионерът има право да получи обезщетение за прекратяването, платимо от концедента при обстоятелства и при условия, определени в концесионния договор.

6.10. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2005 г.) Задължителните подобрения върху обекта на концесия се определят в концесионния договор. Концедентът е собственик на всички задължителни подобрения, в т. ч. новопостроените участъци, сгради и съоръжения, изградени върху концесионната територия по т. 3.

6.11. Правата и задълженията по концесията са непрехвърлими освен в случаите, определени със закон.

6.12. При изпълнение на концесията концедентът и концесионерът спазват и/или изпълняват всички императивни разпоредби на действащото законодателство.

6.13. (нова - ДВ, бр. 23 от 2005 г., в сила от 15.03.2005 г.) Концесионерът няма право да обременява правата, свързани с концесията, освен в полза на финансиращата институция като първи по ред кредитор и в полза на българската държава като втори по ред кредитор.

7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:

7.1.1. Да ползва и експлоатира обекта на концесия, като предоставя услуги по общественото му ползване.

7.1.2. Да събира и да придобива в собственост таксите по т. 6.5 и 6.6.

7.1.3. Да изгради, ползва и експлоатира системите по т. 6.5.2.

7.1.4. Да наема подизпълнители при условията на т. 6.9.3.

7.1.5. Да проектира, да изгради върху концесионната територия по т. 2 и да експлоатира и ползва крайпътни обслужващи комплекси, без да заплаща такса за специално ползване.

7.1.6. Да проектира, изгради и ползва бази за управление и поддържане на обекта на концесия.

7.1.7. Да изисква и получава необходимото съдействие от концедента при осъществяване на предоставените му права и да уведомява концедента, когато трети лица нарушават правата му.

7.1.8. Да получи от министъра на регионалното развитие и благоустройството заверени копия от наличната документация във връзка със строителството, експлоатацията и поддържането на обекта на концесия.

7.1.9. При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която концесионерът не отговаря, да получи обезщетение за направените и съществуващите към датата на прекратяването подобрения върху обекта на концесия по тяхната балансова стойност.

7.1.10. Да прекрати концесионния договор в случаите, предвидени в закон и в концесионния договор.

7.2. Основни задължения на концесионера:

7.2.1. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2005 г.) Да изгради със свои средства чрез строителство или реконструкция участъците по т. 1.1 и 1.3, включително бази за поддържане и крайпътни обслужващи комплекси.

7.2.2. Да извърши със свои средства проучване и проектиране, свързано с обекта на концесия.

7.2.3. Да изпълнява инвестиционна програма в съответствие с календарен график - неразделна част от концесионния договор, като:

7.2.3.1. размерът на инвестицията за участъците от Софийския околовръстен път (Северната дъга) до Бургас е в размер не повече от 590 000 000 евро;

7.2.3.2. размерът на инвестицията за участъка от Калотина до София е в размер 125 000 000 евро, като окончателният размер ще се определи с одобрения инвестиционен проект на участъка.

7.2.4. Да заплаща концесионно възнаграждение в случаите, когато такова стане изискуемо в съответствие с т. 9.

7.2.5. Да не променя по какъвто и да е начин предназначението на обекта на концесия и на отделни негови участъци.

7.2.6. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2005 г., в сила от 15.03.2005 г.) Да не обременява по какъвто и да е начин изцяло или частично обекта на концесия.

7.2.7. Да не отдава под наем обекта на концесия или части от него.

7.2.8. Да извършва и финансира всички действия, които са необходими за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за обучение на персонала, зает в дейностите по концесията.

7.2.9. В съответствие с предвиденото в концесионния договор да предоставя на концедента всички проекти, програми, доклади и отчети във връзка със и имащи отношение към изпълнението на концесионния договор.

7.2.10. Да полага грижата на добър търговец при изпълнение на правата и задълженията си по концесионния договор.

7.2.11. Своевременно да уведомява писмено министъра на регионалното развитие и благоустройството за всички важни събития, които са се случили или които могат да бъдат предвидени, засягащи или които могат да засегнат изпълнението на правата и задълженията по концесионния договор.

7.2.12. Своевременно да уведомява министъра на регионалното развитие и благоустройството и оторизираните държавни органи за каквито и да са обстоятелства, които могат да застрашат националната сигурност, отбраната на страната, социалния ред, околната среда и защитените със закон територии и обекти.

7.2.13. Да уведомява министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на културата в 7-дневен срок от откриване на находки, които имат признаци на паметници на културата.

7.2.14. Да осигурява достъп на оторизирани представители на концедента, както и на оторизирани представители на компетентните държавни органи до обекта на концесия и до всички документи и информация, имащи отношение към него.

7.2.15. Да осигурява безвъзмездно ползване от оторизирани представители на концедента на налични работни помещения по време на извършваните инспекции.

7.2.16. При настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесия или на части от него от трети лица, определени от концедента, без право на обезщетение за това, като в концесионния договор се предвиждат последиците в зависимост от вида и продължителността на съответното обстоятелство.

7.2.17. Да сключва и поддържа застраховки за обекта на концесия за своя сметка в полза на концедента за всяка година от срока на концесията в съответствие с действащото законодателство.

7.2.18. Да поддържа банкова гаранция за добро изпълнение на договора за срока на концесията при условията на т. 8.1.

7.2.19. След изтичането на срока на концесията или предсрочното й прекратяване да предаде на концедента обекта на концесия в състояние, при условия, в срокове и по ред, определени в концесионния договор.

7.2.20. При прекратяване на концесионния договор да предаде на министъра на регионалното развитие и благоустройството цялата техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация във връзка с експлоатацията на обекта на концесия и с извършеното строителство.

7.3. Основни права на концедента:

7.3.1. Да получава концесионно възнаграждение, в случай че такова е дължимо от концесионера, при условията на т. 9.

7.3.2. Да се ползва от банковите и други гаранции, дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор.

7.3.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесията и да взема съответните мерки, предвидени в концесионния договор, ако е налице неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на което и да е задължение.

7.3.4. Да получава отчети и информационни доклади от концесионера и да проверява документацията му, свързана с изпълнението на концесионния договор.

7.3.5. При условията на концесионния договор да има пълен и цялостен достъп до:

7.3.5.1. обекта на концесия по всяко време с цел да контролира и наблюдава изпълнението на правата и задълженията на концесионера по концесионния договор;

7.3.5.2. всички активи, документи и данни, притежавани или държани от концесионера, свързани с обекта на концесия и с изпълнението на правата и задълженията по концесионния договор.

7.3.6. При настъпване на форсмажорни обстоятелства да използва или да посочи трети лица, които временно да използват обектите на концесия или части от тях, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

7.3.7. Да прекрати концесионния договор едностранно в случаите, предвидени в закон и в концесионния договор.

7.3.8. Да получи обратно обекта на концесия след прекратяване на концесионния договор.

7.4. Основни задължения на концедента:

7.4.1. До подписването на концесионния договор да одобри предложената от концесионера инвестиционна програма, която се прилага към концесионния договор.

7.4.2. Да предаде на концесионера изградените участъци от обекта на концесия по т. 1.1 и 1.2, както и териториите, необходими за изграждане на участъците по т. 1.3 и на крайпътните обслужващи комплекси по т. 2.2.

7.4.2.1. срокът за предаване на участъците по т. 1.1 не може да бъде по-рано от изтичането на 90-дневния срок по т. 4.2;

7.4.2.2. останалите срокове се определят в концесионния договор.

7.4.3. Да осигури на концесионера за негова сметка територии извън границите на урбанизираните територии за устройване на производствени бази, строителни площадки, депа и др. по реда на чл. 38 от Закона за пътищата.

7.4.4. При поискване да оказва на концесионера необходимото съдействие за упражняване на правата и задълженията му по концесионния договор съобразно предвиденото в нормативната уредба и по ред, определен в концесионния договор.

7.4.5. В случаите по т. 7.2.16 да не допуска третите лица, посочени от него, да извличат търговска полза във вреда на концесионера.

7.4.6. При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която концесионерът не отговаря, да му заплати обезщетението по т. 7.1.9.

7.5. Условията и редът за упражняване на основните права и задължения на страните се уреждат в концесионния договор при спазване на императивните разпоредби на действащото законодателство и на условията по т. 6.

7.6. При условията по т. 7.5 с концесионния договор страните могат да договорят и други свои права и задължения.

8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на страните по концесионния договор:

8.1. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2005 г.) За всяка година от срока на концесията концесионерът представя и поддържа безусловна неотменяема банкова гаранция, издадена от банка, определена по съгласие на страните, като до изграждане на целия обект на концесията гаранцията е в размер 10 000 000 евро, а за всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер 5 000 000 евро, за гарантиране изпълнението на концесионния договор, включително на задължението за плащане на концесионно възнаграждение, задължението за изпълнение на инвестиционната програма и задължението за плащане на лихви и неустойки, определени в договора.

8.2. Дължат се неустойки при неизпълнение и при забавено или неточно изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните случаи, водещи до плащане на неустойки, размерите на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в концесионния договор.

8.3. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените по т. 8.2 неустойки и лихви и обезщетение по общия ред съгласно действащото законодателство.

8.4. Гаранциите по т. 8.2 и 8.3 се отнасят и за случаите, когато концедентът не изпълнява задълженията си по концесионния договор и се явяват като допълнение на т. 7.1.9 и 7.4.6.

9. Определя вида, размера и начина на плащане на концесионното възнаграждение, както следва:

9.1. Концесионерът не заплаща концесионно възнаграждение при условията на т. 6.9.1 и 6.9.2.

9.2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2005 г.) След въвеждане в експлоатация на ТОЛ системата за целия обект на концесия или за отделен участък от него концесионерът дължи годишно концесионно възнаграждение, ако в съответствие с годишните отчетни доклади за съответната година е налице превишение на приходите от таксите по т. 6.5 и 6.6, заместващите плащания по т. 6.5.3, от дейността на крайпътните обслужващи комплекси по т. 2.2 и другите приходи от услуги, извършвани на концесионната територия по т. 3 над разходите на концесионера за извършване на дейностите по концесията, за обслужване на привлечения капитал и за осигуряване възвръщаемост на собствения капитал 12 на сто.

9.3. Концесионното възнаграждение се дължи от концесионера от 1 януари на годината, следваща годината, в която е налице превишение по т. 9.2, и след пропорционалното издължаване между концедента и концесионера на пълния размер на извършените от концедента разходи за компенсиране на недостига по т. 6.9.2 и дължимите суми на концесионера за осигуряване възвръщаемостта на собствения капитал за предходните години.

9.4. Лихвите за капитализация на дължимите суми между концедента и концесионера по т. 9.3 се определят в концесионния договор.

9.5. Дължимото годишно концесионно възнаграждение се определя в размер не по-малко от 50 на сто от превишението по т. 9.2 за съответната година - след изпълнение на условията по т. 9.3, и се заплаща по ред, установен в концесионния договор.

10. Приложимо право по отношение на концесията е българското.

11. В концесионния договор страните могат да договорят определени спорове между тях да бъдат решавани от арбитраж ad hok.

12. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да сключи концесионния договор с "Магистрала Тракия" - АД, както и да представлява държавата като страна по концесионния договор и да осъществява контрол по изпълнението на договора.

13. В срок 3 дни от обнародването на решението в "Държавен вестник" по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на финансите и главния секретар на Министерския съвет министър-председателят на основание чл. 19, ал. 1, т. 17 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация назначава работна експертна група, която да подпомогне министъра на регионалното развитие и благоустройството в преговорите по сключване на концесионния договор.

 

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |