В новините
 
19.01.2008 15:26   Новината е видяна 5828 пъти
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "БУРГАС-ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС - промяна
РЕШЕНИЕ № 187 ОТ 14 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ КРАЙБРЕЖНАТА ПЛАЖНА ИВИЦА - МОРСКИ ПЛАЖ "БУРГАС-ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС
Обн. ДВ. бр.26 от 25 Март 2005г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г.
На основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 6, ал. 1 и чл. 7 във връзка с чл. 8, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия с предмет особено право на ползване върху морски плаж "Бургас-централен" - обособена част от плажна ивица "Бургас", община Бургас, област Бургас - част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, включително прилежащата инфраструктура и принадлежности - елементи от обекта.

1.1. Определя обща концесионна територия в размер 69 507 кв. м с дължина на бреговата линия 948 м и със средна широчина 73 м при граници съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 452 от 16 март 1999 г., определени с координатите на точки по чупките на границите в координатна система "1970 г." от № 48 до 218: на север - аналитично определена граница между морски плаж "Бургас-север" и "Бургас-централен", обозначена с точки № 218 и 48; на изток - бреговата линия на Черно море с граница, определена с точки от № 48 до 76 включително; на юг - пристанищен кей с граница, определена с точки от № 76 до 84 включително; на запад - подпорна стена на Морската градина и масивна ограда с граници, определени с точки от № 84 до 132 и точка № 218.

1.2. Условията и редът за установяване на трайни и съществени промени в площта на обекта на концесия по т. 1, настъпили в резултат на естествени процеси и/или на човешка дейност, и последиците от тях се уреждат в концесионния договор.

1.3. Морският плаж е предназначен за рекреационни дейности.

1.4. Концесията включва и прилежащите на плажа инфраструктура и принадлежности, определени в концесионния договор.

2. Определя срок на концесията 15 години.

3. Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му.

4. Начинът за определяне на концесионера е неприсъствен конкурс.

5. Определя паричен депозит за участие в конкурса в размер 10 000 лв. Депозитът се внася по банкова сметка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството № 5000166330, банков код 66196611, в Българската народна банка - Централното управление, най-късно до изтичането на крайния срок за подаване на заявленията за участие в конкурса.

6. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

6.1. Основни права на концесионера:

6.1.1. да ползва концесионната територия - морския плаж по т. 1, за рекреационни цели;

6.1.2. да означи концесионната територия и да постави регламентирани трайни знаци по сухоземната граница, които да я отграничат от съседните територии, като осигури свободен достъп в нея;

6.1.3. да наема подизпълнители за осъществяване на свързаните с концесията отделни дейности при условия и по ред, определени в концесионния договор;

6.1.4. да осигурява плажни, спортни и водни услуги на концесионната територия и в прилежащите към нея водни площи;

6.1.5. да осигурява разносна търговия;

6.1.6. да организира съгласувано с концедента съответстващи на комплексния план за осъществяване на концесията временни преместваеми обекти за хранене и освежителни напитки, както и съоръжения за спорт и развлечения, които да не засягат целостта на плажната ивица и да осигуряват безпрепятствено премахване, при условия и в срокове, определени в концесионния договор, за което на концесионера не се дължи обезщетение.

6.2. Основни задължения на концесионера:

6.2.1. да заплати и да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при условия и в срокове, определени в решението и в концесионния договор;

6.2.2. да не събира входни такси за морския плаж - обект на концесията;

6.2.3. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да изпълнява одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството комплексен план за осъществяване на концесията и годишни инвестиционни програми;

6.2.3.1. комплексният план за осъществяване на концесията включва организация на дейностите, извършвани от концесионера, и инвестиционна програма за срока на концесията и се изработва от концесионера в съответствие с конкурсното му предложение;

6.2.3.2. годишните инвестиционни програми се изработват в съответствие с инвестиционната програма, включена към комплексния план за осъществяване на концесията;

6.2.3.3. сроковете, условията и редът за изработване от концесионера и за одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството на комплексния план за осъществяване на концесията и на годишните инвестиционни програми се определят с концесионния договор;

6.2.4. в съответствие с одобрения от министъра на регионалното развитие и благоустройството комплексен план за осъществяване на концесията концесионерът изработва схема за разполагане на преместваеми обекти на плажа;

6.2.5. да застрахова обекта по т. 1, ако той може да бъде застрахован, съгласно чл. 34, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите; конкретните застрахователни рискове се съгласуват с концедента;

6.2.6. да не предоставя на трети лица без разрешение на концедента документацията и информацията, която притежава във връзка и по повод на концесията;

6.2.7. да приеме и да търпи при наличие на форсмажорни обстоятелства трети лица, посочени от държавата, да ползват обекта по т. 1; в случаите по изречение първо концесионерът няма право на обезщетение;

6.2.8. при условия и по ред, определени с концесионния договор, да отчита периодично задълженията си по него.

6.3. Основни права на концедента:

6.3.1. да получи и да получава дължимите от концесионера концесионни възнаграждения при условия и в срокове, определени в решението и в концесионния договор;

6.3.2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, екологична и друга информация и документация във връзка с експлоатацията на концесионната територия по т. 1;

6.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор, комплексния план и инвестиционните програми по т. 6.2.3.1 и 6.2.3.2 и условията на концесията, включително чрез право на достъп до морския плаж по т. 1 по всяко време и чрез получаване от концесионера на документи и информация;

6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията на концесията;

6.3.5. да провери и да констатира цялостното състояние на обекта по т. 1 при прекратяване на концесията.

6.4. Основни задължения на концедента:

6.4.1. в едномесечен срок от подписването на договора и при условия и по ред, определени в концесионния договор, да предаде на концесионера обекта на концесия;

6.4.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да предприема действия чрез компетентните държавни органи за предотвратяване и/или отстраняване на незаконно строителство върху обекта по т. 1;

6.4.3. да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията освен в случаите, уредени в нормативен акт или в концесионния договор;

6.4.4. да оказва съдействие на концесионера за упражняване на правата му по концесията в случаите, когато такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

7. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния договор.

8. Определя следните условия за осъществяване на концесията:

8.1. Обектът на концесия се предава от концедента, а концесионерът го поддържа свободен от незаконно строителство. В случай че към датата на предаване на обекта се констатира незаконно строителство, това се отразява в протокол и концедентът чрез компетентните държавни органи предприема действия за отстраняването му при условия, определени в концесионния договор.

8.2. Правата и задълженията по концесионния договор не могат да се прехвърлят на трети лица.

8.3. Концесията се осъществява при изпълнение на изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените със закон територии и обекти, културни и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

8.4. При осъществяването на концесията не се допуска:

8.4.1. извършването на незаконно строителство или други дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на плажната ивица и да увредят природната среда;

8.4.2. изграждането на сгради и трайни съоръжения върху плажната ивица.

8.5. Освен основните задължения по т. 6.2 при осъществяването на концесията концесионерът е длъжен:

8.5.1. да предвижда в инвестиционните планове средства и мерки за опазване на околната среда, както и за борба със свлачищата, ерозията и абразията в случаите, когато пряко или косвено се застрашава целостта на плажната ивица;

8.5.2. да осигурява водноспасителна дейност и медицинско обслужване на посетителите на морския плаж съгласно нормативните актове за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи;

8.5.3. да извършва санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване съобразно Хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на плажовете по Черноморското крайбрежие, както и да осигурява за посетителите на плажа санитарно-хигиенни съоръжения и питейно водоснабдяване, определени в концесионния договор;

8.5.4. да осигурява най-малко 20 на сто от концесионната територия по т. 1 свободна за разполагане от посетителите на собствени принадлежности;

8.5.5. да осигурява спазването на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, както и изискванията, свързани с организацията на работната заплата;

8.5.6. да осигурява опазването на обществения ред, здравето и спокойствието на посетителите на плажа;

8.5.7. да допуска по всяко време до морския плаж по т. 1 контролни органи и оторизирани представители на концедента и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;

8.5.8. да води и предоставя на концедента или на посочен от него държавен орган текущо и при поискване редовна и качествена геоложко-техническа и екологична документация и информация, изготвена във връзка с ползването и опазването на концесионната територия по т. 1, определена с концесионния договор.

8.6. Изграждането на нови, включително реконструкция или рехабилитация на съществуващи елементи на техническата инфраструктура и принадлежности по т. 1.4 се извършват от концесионера само ако това е предвидено в комплексния план за осъществяване на концесията при условията и по реда на Закона за устройство на територията и на концесионния договор.

9. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

9.1. Безусловни неотменяеми банкови гаранции от българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионно възнаграждение:

9.1.1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) за календарната 2008 г. гаранцията е в размер 30 на сто от предложения от определения за концесионер кандидат размер на концесионното възнаграждение за 2008 г. и се представя на концедента в 10-дневен срок от сключването на концесионния договор;

9.1.2. за всяка следваща година за срока на концесията гаранцията е в размер 30 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година и се представя на концедента до 31 януари на обезпечената година;

9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2 са валидни 30 дни от изтичането на всяка обезпечена година.

9.2. Откриване от страна на концесионера на специална банкова сметка в посочена от концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазването на околната среда, охраната на крайбрежната плажна ивица и комплекса от курортни ресурси и охраната на труда:

9.2.1. в сметката по т. 9.2 концесионерът отчислява ежегодно за срока на концесията сума, представляваща 10 на сто от дължимото за срока концесионно възнаграждение;

9.2.2. сумата по т. 9.2.1 се внася до 30 ноември на текущата година;

9.2.3. (отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.)

9.2.4. начинът за разпореждане със сметката по т. 9.2 се определя в концесионния договор.

9.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията на концесията по това решение. Условията, сроковете и редът за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор.

9.4. Дължат се неустойки при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на парични задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в концесионния договор.

9.5. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените в т. 9.1 - 9.4 гаранции и обезщетение по общите правила.

10. Определя концесионното възнаграждение, както следва:

10.1. Годишни парични възнаграждения за срока на концесията, определяни за всяка календарна година, включително за годината на сключване на концесионния договор, при следните условия:

10.1.1. годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно методика, утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството - неразделна част от концесионния договор, въз основа на база за изчисляване на концесионното възнаграждение в левове и на размер на отчисленията от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение (ставка за роялти) в проценти;

10.1.2. размерът на ставката за роялти е постоянен за срока на концесията и се определя от кандидата с конкурсното му предложение, като не може да бъде по-малък от 1,5 на сто;

10.1.3. размерът на възнаграждението не може да бъде по-малък от определения с методиката по т. 10.1.1 за 2005 г. - 69 389 лв.

10.2. Възнаграждението се изплаща от концесионера ежегодно на две вноски, както следва:

10.2.1. първа вноска (авансово заплащане) в размер 30 на сто от определеното годишно концесионно възнаграждение, платима до 31 май на текущата година;

10.2.2. втора вноска в размер на остатъка от определеното годишно концесионно възнаграждение, платима до 30 ноември на текущата година.

11. За развитие на дейности, с които се предизвиква значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда в района на морския плаж, концесионерът изготвя екологична оценка или оценка на въздействието върху околната среда в съответствие със Закона за опазване на околната среда.

12. Определя критерии за избор на концесионер и техните тежести при оценяване, както следва:

12.1. Размер на ставката за роялти - с тежест 50 на сто.

12.2. Минимален размер на инвестициите в развитието на морския плаж - с тежест 20 на сто.

12.3. Комплексен план за осъществяване на концесията - с тежест 20 на сто.

12.4. Търговска репутация на кандидата - с тежест 10 на сто.

13. Показателите за оценка на отделните критерии по т. 12 се определят с конкурсната документация.

14. Определя други изисквания, свързани с концесията:

14.1. Приложимо право по отношение на концесията е българското.

14.2. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие спорът се решава по реда на Гражданския процесуален кодекс.

15. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да организира конкурса за определяне на концесионер при спазване на сроковете по чл. 11, ал. 4 от Закона за концесиите.

16. Отменя Решение № 176 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ., бр. 34 от 1999 г.; изм., бр. 68 от 1999 г.).

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |